استخدام

  • سوابق کاری(حداقل سه شرکت قبلی)

  • زبان های خارجی

  • آفیس

  • شغل های درخواستی

  • نرم افزار های مرتبط